برگزاری کارگاه تفسیر یافته های ام آر آی در

برگزاری کارگاه تفسیر یافته های ام آر آی در رشت توسط استاد گرامی آقای دکتر عباس رحیمی.(15 آذر ۹۷)

تلفن

01333123456

ایمیل

info@guilanpt.ir

صندوق پستی

4111111111

بیمارستان پورسینا

بخش فیزیوتراپی