دکتر عزتی رئیس انجمن

رییس انجمن: دکتر کامران عزتی: دکتری تخصصی فیزیوتراپی: عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

تلفن

01333123456

ایمیل

info@guilanpt.ir

صندوق پستی

4111111111

بیمارستان پورسینا

بخش فیزیوتراپی