کارگاه سطح ۱ و ۲ درای نیدلینگ

کارگاه سطح 1 و 2 درای نیدلینگ توسط دکتر عزتی 7 و 8 تیرماه. انجمن فیزیوتراپی گیلان

تلفن

01333123456

ایمیل

info@guilanpt.ir

صندوق پستی

4111111111

بیمارستان پورسینا

بخش فیزیوتراپی